تعداد مقالات: 115
1. شناسنامه مجله

دوره 4، شماره 8، تابستان 1394، صفحه 0-0


2. شناسنامه مجله

دوره 4، شماره 9، پاییز 1394، صفحه 0-0


3. شناسنامه مجله

دوره 4، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 0-3


4. شناسنامه مجله

دوره 5، شماره 11، بهار 1395، صفحه 0-0


5. شناسنامه

دوره 5، شماره 12، تابستان 1395، صفحه 0-1


12. شناسنامه مجله

دوره 4، شماره 7، بهار 1394، صفحه 1-3


13. شناسنامه مجله

دوره 5، شماره 13، پاییز 1395، صفحه 1-8


14. شناسنامه مجله

دوره 5، شماره 14، زمستان 1395، صفحه 1-8


21. تعارض نقش جنسیتی و شخصیت در مردان: بر اساس مدل هفت عاملی کلونینجر

دوره 5، شماره 13، پاییز 1395، صفحه 9-31

مهدی چمی کارپور؛ عباس پورشهباز؛ بهروز دولتشاهی؛ نهاله مشتاق


22. بررسی تأثیر آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی و سازگاری دانشجویان خوابگاهی

دوره 5، شماره 14، زمستان 1395، صفحه 9-31

مریم خدابخشی؛ نوشین فتح اله زاده؛ سیدعلی دربانی؛ مهدی رستمی