فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی (JPID) - مقالات آماده انتشار