مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت در افراد دارای ترجیحات صبحگاهی- شامگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of The Big Five Personality Traits in individuals with morningness and eveningness Preferences