اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر طرح واره های ناسازگار معتادان با اختلال شخصیت ضداجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Dialectical Behavior Group Therapy on Maladaptive Schemas of Addicts with Antisocial Personality Disorder