مقایسه صفات شخصیتی بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و طرح‌واره‌های ناسازگار در شاعران و غیرشاعران


عنوان مقاله [English]

Comparison of personality traits based on the big five model of personality and maladaptive schema in poets and non-poets