بررسی رابطه سرشت و منش و سیستم‌های مغزی رفتاری با نشانه‌های سلوک در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه محقق اردبیلی

2 محقق اردبیلی

3 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

الگوهای پرخاشگرانه‌ی رفتار جزو شایع‌ترین دلایل ارجاع کودکان و نوجوانان برای مداخلات روانشناسی و روانپزشکی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی سیستم‌های مغزی رفتاری و سرشت و منش با نشانه‌های سلوک در دانش-آموزان است. روش این پژوهش از نوع همبستگی بود و نمونه پژوهش شامل‌400 دانش‌آموز دبیرستانی بودکه به صورت نمونه-گیری تصادفی خوشه‌ای در سال تحصیلی 96- 95 در دبیرستان‌های شهر اردبیل انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اختلال سلوک فرم معلمان (شهریوری و همکاران، 1389)، سیستم‌های مغزی رفتاری (کارور و وایت، 1994) و سرشت و منش (کلونینجر و شوارکیک، 1994) استفاده شد. داده‌های گرد‌آوری شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان داد از مولفه‌های BASبین سایق با پرخاشگری (01/0>P، 28/0 r= )، جست و جوی سرگرمی با پرخاشگری (05/0>P، 19/0 r=)، و بی‌مسئولیتی (01/0>P، 28/0 r= )، همبستگی مثبت معنی‌داری وجود دارد. اما بین BIS با پرخاشگری (01/0>P، 31/0 r= - )، خرابکاری (05/0>P، 28/0 r= - )، و بی‌مسئولیتی (01/0>P، 34/0 r= - )، همبستگی منفی معنی‌داری وجود دارد. همچنین در بین مولفه‌های سرشت و منش نوجویی با نشانه‌های سلوک همبستگی مثبت و آسیب پرهیزی و همکاری با نشانه‌های سلوک همبستگی منفی نشان دادند. نتایج رگرسیون نشان داد که نوجویی، آسیب‌پرهیزی، پاداش وابستگی و سیستم بازداری رفتاری می‌توانند نشانه‌های سلوک را پیش‌بینی کنند. به نظر می رسد هرچه نوجویی در افراد بالاتر باشد و سیستم فعال ساز رفتاری بیشتر فعال باشد احتمال انجام رفتارهای سلوک بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the Relationship between temperament and character and behavioral/ brain systems With conduct symptoms in students

نویسندگان [English]

  • javad drodi 1
  • nilofar mikaeili 2
  • mohammad narimani 3
2 University of mohaqeq ardabili
3 University of mohaqeq ardabili
چکیده [English]

Aggressive behavior patterns are one of the most common reasons why children and adolescents are referred to psychological and psychiatric interventions. The purpose of this study is to investigate the relationship between temperament and character and brain-behavioral systems with conduct symptoms in students. The method used in this study was correlational and the research samples consists of 400 students during the 2016 educational year in high schools of the city Ardabil that were selected by clustering random sampling. To collect data, Conduct Disorder Questionnaire form teachers (Shahrivari and et al., 2010), brain-behavioral systems (Carver & White, 1994) and the Temperament and Character Inventory (Cloninger & Svrakic, 1994) were used, and the collected data have been analyzed by the Pearson correlation and Multiple Regression tests. The results showed that among BAS components, drive with aggression (r= 0/28, p<0/01), entertainment search with aggression (r= 0/19, p<0/05) and with Irresponsibility (r= 0/28, p<0/01) there is a positive correlation but BIS there is a negative correlation with aggression (r= -0/31, p<0/01), Sabotage (r= -0/28, p<0/05), Irresponsibility (r= -0/34, p<0/01). Also among the components of temperament and character novelty seeking there is a positive correlation with conduct symptoms and harm avoidance and cooperativeness have a negative correlation with conduct symptoms. The results of regression showed that novelty seeking, harm avoidance, reward dependency and BIS can predict Signs of conduct. It seems that The higher the novelty seeking of individuals and Behavioral Activation System more active, the more likely to do conduct behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conduct disorder
  • aggression
  • temperament and character
  • Brain/Behavioral systems