اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش تکانشگری و بی ثباتی هیجانی مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 دانشجو دکتری

3 کارشناس ارشد

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش تکانشگری و بی ثباتی هیجانی مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی صورت گرفته است. روش مطالعه از نوع تجربی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش حاضر شامل 30 نفر از مردان مراجعه کننده به یکی از مراکز روانپزشکی شمال کشور می باشد و به صورت در دسترس انتخاب شده اند. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (15 نفر آزمایش و 15 نفر کنترل) گمارده شدند. برای جمع آوری اطلاعات نیز از مقیاس تکانشگری بارت (BIS-11) (پاتون،استانفورد و بارت، 1995) و پرسشنامه بی ثباتی هیجانی(گراتز و رومز،2004) استفاده شد. گروه آزمایش هشت جلسه آموزش ذهن آگاهی به صورت گروهی دریافت کردند و به گروه کنترل آموزش خاصی داده نشد و اعضای گروه به بحث درباره مسائل اجتماعی روز پرداختند. آزمودنی های هر دو گروه قبل و بعد از اجرای مداخله به پرسشنامه ها پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شده است. یافته ها نشان داد که پس از تعدیل پیش آزمون، اثر آموزش ذهن آگاهی بر نمرات پس آزمون بی ثباتی هیجانی و تکانشگری معنادار است(005/0P< ). در نتیجه، می توانیم از آموزش ذهن آگاهی برای کاهش تکانشگری و بی ثباتی هیجانی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی استفاده کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of mindfulness training on Impulsivity and Emotional instability in men with borderline personality disorder

نویسندگان [English]

  • Jahangir Karami 1
  • Fereshte Bakhshian 2
  • Seyed Reza Saadatmehr 3
1 Associate Professor
2 student of phd
3 Msc in nursing
چکیده [English]

This study aimed to determine the effectiveness of mindfulness training on Impulsivity and Emotional instability in men with borderline personality disorder. The study was an experimental research, pretest post- test with a control group. The sample consisted of 30 men who referred to a psychiatric center in the north of the country and were selected by available sampling. They assigned to two experimental and control groups (15 experimental and 15 controls) randomly .To collect the data, Bart impulsivity scale(Paton, Estanford & Bart,1995), Emotional instability questionnaire (Gratz & Romse, 2004) were used. The experimental group received eight sessions of mindfulness training and the control group received no specific training and members of their group discussed about social issues. The subjects in both groups responded to the questionnaire before and after the intervention. In order to analyze the data ANCOVA were used. Results showed that after adjusting for pre-test, post-test, effects of mindfulness training on emotional instability and impulsvity is significant (p<0/005). The result can be of mindfulness training to reduce impulsivity and emotional instability used in people with borderline personality disorder. As a result, we can use mindfulness training to reduce impulsivity and emotional instability in people with borderline personality disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness training
  • Impulsivity
  • Emotional instability
  • borderline personality disorder