بررسی تأثیر آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی و سازگاری دانشجویان خوابگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی

3 دانشجوی دکتری

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی و سازگاری دانشجویان خوابگاهی بود. روش این مطالعه نیمه تجربی با گروه آزمایش، گواه و طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل دانشجویان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی بود. دانشجویانی که به دلایل رفتاری، ناسازگاری، مشکل در ارتباطات بین فردی و افت تحصیلی به مشاوره مراجعه نموده‌ بودند طی یک ارزیابی اولیه و اجرای پرسشنامه صمیمیت اجتماعی (میلر و لکفورت، 1982) و سازگاری اجتماعی کالیفرنیا (ثورب، کلارک و تیکز، 1953) 48 نفر از آن‌ها حائز شرایط شرکت در پژوهش شناسایی شدند که 30 نفر از این دانشجویان در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) به‌صورت تصادفی کاربندی شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت آموزش قرار گرفتند در حالی که گروه گواه برنامه آموزشی دریافت نکردند و پس از اتمام جلسات، هر دو گروه با پرسشنامه های مذکور (پس آزمون و پیگیری) مورد سنجش قرار گرفتند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی در پس‌آزمون و پیگیری اثر داشته است (39/20 F=، (P= 0/001. همچنین این آموزش میزان سازگاری اجتماعی این دانشجویان را نیز به‌طور معناداری افزایش داده است (31/19 F=، (P= 0/001؛ با توجه به اینکه سازگاری با دانشگاه و آموزش عالی یکی از مسائل اصلی دانشجویان به شمار می‌رود؛ تعمیم این آموزش به دیگر جنبه‌های زندگی دانشجویی می‌تواند در کاهش مشکلات آن‌ها کاربرد پیشگیرانه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of the effect of transactional analysis group training on social intimacy and compatibility of dormitory students

نویسندگان [English]

  • mariam khodabakhshi 1
  • nooshin fatolahzadeh 2
  • mehdi rostami 3
1 phd student
2 MA Psycholoshist
3 phd student
چکیده [English]

The present study aims to investigate the impact of transactional analysis group training on social intimacy and compatibility of dormitory students. This study is quasi-experimental with the study group, the control group, pretest, posttest, and two months follow-up. The population includes students referred to the Counseling Center Hostel Shahid Beheshti University. Students who have behavioral reasons, inconsistency, Difficulty in interpersonal communication and academic failure were referred to counseling During the initial evaluation and implementation of social intimacy questionnaire (Miller and Lefcourt, 1982) And social compatibility California (Surb, Clark and Tikz, 1953) 48 of them were eligible to participate in the research Identification 30 of the students in the experimental group (n = 15) and control (n = 15) Were assigned randomly. Group 8 sessions of 90 minutes while the control group received training in curriculum Received and after the meetings, both Group The above-mentioned questionnaire (post-test and follow-up) were measured. For data analysis, analysis of variance repeated measures was used. The results have shown that the transactional analysis group training has affected social intimacy in the post-test and follow-up stages (P=0.001, F=20.39). Also, this training has significantly increased the social compatibility of the students (P=0.001, F=19.31). Given that adaptation to university And higher education is one of the main issues on the students; This training can be generalized to other aspects of student life The problems they The application is pre-emptive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transactional analysis
  • social intimacy
  • social compatibility
  • dormitory students