بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل تکانه بر بهبود راهبردهای تنظیم هیجان نوجوانان مبتلا به اختلال اجتناب محدودیت غذا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

همدان، بهزیستی شهرستان همدان، مرکز مشاوره بهزیستی

چکیده

اختلالات خوردن سندروم‌های روانشناختی مرتبط با چاقی هستند که در بین دختران نوجوان افزایش صعودی یافته است لذا با توجه به افزایش این اختلال، پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر بهبود راهبردهای تنظیم هیجان نوجوانان مبتلا به اختلال اجتناب محدودیت غذا انجام گرفت. پژوهش حاضر پژوهشی شبه‌تجربی، پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضرکلیه دانش‌آموزان راهنمایی(ششم، هفتم و هشتم) و اول دبیرستان شهرستان همدان بود که به اختلال اجتناب و محدودیت غذا مبتلا بودند که از این تعداد 24 نفر (در 2 گروه آزمایش و کنترل) به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. این بیماران با استفاده از مصاحبه تشخیصی بالینی و مقیاس دشواری تنظیم هیجانی گراتز و رومر (2008) در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مورد بررسی قرارگرفتند. سپس گروه آزمایش در 8 جلسه (15/1 تا 45/1 دقیقه) تحت آموزش مهارتهای کنترل تکانه قرار گرفتند و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس (مانکوا) مورد تحلیل قرارگرفتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از اجرای درمان‌های گروهی در متغیرهای تنظیم هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0 > p)، همچنین نتایج پژوهش نشان داد که این تغییرات در مرحله پیگیری حفظ شده است و میتوان از نتایج این پژوهش در این بیماران و بیمارانی که به درد و رنج هیجانی مبتلا هستند بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Education on improving emotion regulation strategies of impulse control disorders in adolescents with avoiding food restrictions

نویسنده [English]

  • narges zamani
hamedan
چکیده [English]

Psychological syndromes that are associated with obesity and eating disorders among adolescent girls has increased upside, however, due to an increase in the disorder, impulse control study aimed to improve the effectiveness of teaching emotion regulation strategies adolescents with disorders food restriction was to avoid. The present study of quasi-experimental, pretest-posttest with the control group. The research population Hazrklyh school students (sixth, seventh and eighth) and the city of Hamadan was the first school to avoid disorder and food restrictions were infected, of whom 24 (in two experimental and control groups) were selected for sampling. These patients using a clinical interview and emotional adjustment of the scale of difficulty Graz and Romer (2008) in the pre-test, post-test and follow-up were assessed. The experimental group in 8 sessions (1/15 to 1/45 minutes) were trained in skills, impulse control and data using analysis of covariance (MANCOVA) were analyzed. The results showed that the two groups after the intervention, group therapy, there is a significant difference in terms of emotional regulation (p< 0/01). The results also showed that the changes in the track is maintained and can results in these patients and patients who are suffering emotional pain and suffering to pigs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • momentum
  • impulse control
  • emotional regulation
  • eating disorders
  • difficulty avoiding food restrictions