ارزیابی پایایی و روایی مقیاس تعدیل اهداف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف کلی این پژوهش تعیین پایایی و روایی مقیاس تعدیل اهداف بود. نمونه مورد بررسی شامل 200 دانشجوی (100 پسر و 100 دختر) مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود که به روش تصادفی چند مرحله‌ای از جامعه 8000 نفری دانشجویان این دانشگاه برگزیده شد. دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش به مقیاس تعدیل اهداف ورسچ و همکاران (2003) پاسخ دادند. برای آزمون ساختار عاملی پرسشنامه از روش‌ تحلیل عامل تأییدی استفاده و پایایی پرسشنامه با روش های آلفای کرونباخ و پایایی آزمون – باز آرمون محاسبه شد. نتایج تحلیل عامل تأییدی دو عامل (ترک هدف و بازمشغولی به هدف) را تأیید کرد. نتایج بررسی اعتبار سازه عاملی نشان داد کل خرده مقیاسهای پرسشنامه‌ی تعدیل اهداف 42/73 % از درصد کل واریانس را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 بود. بررسی پایایی آزمون – بازآمون نیز پایایی مطلوبی را برای پرسشنامه ی تعدیل اهداف نشان داد. نتایج پژوهش حاضر پایایی و روایی پرسشنامه ی تعدیل اهداف را در میان دانشجویان تایید می‌کند و می توان از این پرسشنامه در ایران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability and validity of the goal adjustment scale

نویسنده [English]

  • fakhri tajikzade 1
چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the reliability and validity of the goal adjustment scale among university students.The study sample consisted of 200 (100 male and 100 female) undergraduate students of Shahid Chamran University. This sample was selected by multistage random sampling method from the 8000 undergraduates in the year 2013.
200 students responded to Goal adjustment Scale (Worsch and et al, 2003). For determining factorial validity of the scale confirmatory factor analyses was used. Reliability was computed using Cronbach alpha and test-retest reliability. confirmatory factor analyses provided evidence for two factors of goal adjustment ( goal disengagement and goal reengagement) for students .The two factors explained 73/42 percent of the total variance and overall Cronbach’s alpha was 0.92. Also, the test- retest method confirm reliability of goal adjustment scale. So, the results of this study support reliability and validity of goal adjustment scale among university students in Iran and researchers can use it in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • goal adjustment scale
  • Reliability
  • Validity
  • Students