تاثیر آموزش شناختی رفتاری مدیریت استرس بر خود کارامدی و شادکامی به منزله نشانه های شخصیت سالم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effects of cognitive behavioral stress management on self efficiency and happiness as normal personality traits