پنج عامل بزرگ شخصیت و تعلل‌ورزی آموزشی در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of personality traits on academic procrastination in Shiraz University students