دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، پاییز 1395 
2. تعارض نقش جنسیتی و شخصیت در مردان: بر اساس مدل هفت عاملی کلونینجر

صفحه 9-31

مهدی چمی کارپور؛ عباس پورشهباز؛ بهروز دولتشاهی؛ نهاله مشتاق


4. بررسی خصوصیات روان سنجی مقیاس نیاز به نمایشگری

صفحه 51-64

سجاد بشرپور؛ بهمن زردی گیگلو؛ سعید خاکدال؛ فریبا اسماعیلی


7. مقایسه تحریف شناختی در نوجوانان با و بدون اضطراب جدایی

صفحه 107-120

مائده سرلاتی؛ عباس ابوالقاسمی؛ نادر حاجلو؛ جهانگیر محمدی بایتمر