دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، زمستان 1395 
5. ارزیابی پایایی و روایی مقیاس تعدیل اهداف

صفحه 67-84

فخری تاجیک زاده؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی


7. ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری: گروه نمونه غیر بالینی

صفحه 101-122

مینو پورآوری؛ مجتبی حبیبی؛ سمیه صالحی؛ زهرا شایسته فرد؛ مرجان پورآوری