اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید موسی گلستانه

استادیار روان شناسی دانشگاه خلیج فارس

mgolestanehyahoo.com

سردبیر

پروفسور مهناز مهرابی زاده هنرمند

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

jpidpgu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر سوران رجبی

دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه خلیج فارس

soranrajabigmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر عبدالمحمد موحد

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار دانشگاه خلیج فارس

amovahhedgmail.com

ویراستار ادبی نشریه

فاطمه باقری

دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

nameye.parsigmail.com

صفحه آرا

جمشید رضایی

چاپ و نشر

nameye.parsigmail.com

اعضای هیات تحریریه

پروفسور حسین شکرکن

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

000gmail.com

پروفسور محمد نریمانى

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

4gmail.com

پروفسور احمد احمدی

استاد دانشگاه اصفهان

jpidpgu.ac.ir

پروفسور عباس ابوالقاسمی

استاد دانشگاه گیلان

abolghasemi1344guilan.ac.ir

پروفسور على فتحى آشتیانى

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

1gmail.com

پروفسور منیجه شهنى ییلاق

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

0000gmail.com

پروفسور مهناز مهرابى زاده هنرمند

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2gmail.com

دکتر بهرام جوکار

دانشیار دانشگاه شیراز

0gmail.com

دکتر الهه حجازی

دانشیار دانشگاه تهران

00gmail.com

دکتر مرتضى لطیفیان

دانشیار دانشگاه شیراز

3gmail.com

دکتر عبدالکاظم نیسى

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

5gmail.com

دکتر علی پاکیزه

دانشیار روان شناسی دانشگاه خلیج فارس

6gmail.com

دکتر فریده السادات حسینی

استادیار و مدیر گروه روان شناسی دانشگاه خلیج فارس

fsadathoseiniyahoo.com

دکتر سوران رجبی

دانشیار دانشگاه خلیج فارس

sooranrajabipgu.ac.ir