فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی (JPID) - واژه نامه اختصاصی