فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی (JPID) - اصول اخلاقی انتشار مقاله