فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی (JPID) - اخبار و اعلانات